Quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững

Ngày 25/02, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2020.

nguồn: Tỉnh đoàn Quảng Bình
nguồn: Tỉnh đoàn Quảng Bình

Theo đó, tổng diện tích rừng của toàn tỉnh là 588.582,92 ha, trong đó diện tích có rừng 543.048,92 ha; diện tích rừng trồng chưa thành rừng 45.534,07 ha. Phân theo mục đích sử dụng rừng: Diện tích quy hoạch rừng đặc dụng 144.310,88 ha; diện tích quy hoạch rừng phòng hộ 151.862,89 ha; diện tích quy hoạch rừng sản xuất 319.114,14 ha. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 67,88%.

Trên cơ sở kết quả này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm lưu giữ, quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu diễn biến rừng tỉnh Quảng Bình năm 2020; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Các chủ rừng trên địa bàn căn cứ kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2020 để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; sử dụng số liệu hiện trạng rừng năm 2020 trên địa bàn quản lý để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Bùi Quốc Dũng

Từ khóa:
#ha