Cao su Tân Biên báo lãi quý 3/2021 đạt 159 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, RTB đạt doanh thu gần 641 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với 9 tháng đầu năm ngoái. Khấu trừ chi phí, RTB đạt LNST 296 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần con số 78 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020, trong đó lãi ròng công ty mẹ đạt 237 tỷ đồng.

Cao su Tân Biên báo lãi quý 3/2021 đạt 159 tỷ đồng - Ảnh 1

Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 ghi nhận doanh thu 265 tỷ đồng, tăng 16%. Giá vốn giảm 32% nên lợi nhuận gộp gấp 4 lần đạt 132 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,3% lên 49,8%.

Trong cơ cấu doanh thu, thành phẩm mủ cao su tăng mạnh 44% xấp xỉ 180 tỷ đồng và chiếm 67% tỷ trọng. Doanh thu bán hàng hóa mủ cao su lại giảm 17% về còn hơn 84 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ khác.

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm tăng nhẹ 23% và chi phí giảm 26% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN cùng chung xu hướng tăng cao, song LNST vẫn tăng mạnh gấp tới 2,5 cùng kỳ, từ mức 46 tỷ lên hơn 159 tỷ đồng, trong đó lãi thuộc công ty mẹ ghi nhận gần 121 tỷ đồng

Trong kỳ, chi phí giá vốn giảm 31% xuống chỉ còn 133 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty đạt  132 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, RTB đạt doanh thu gần 641 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với 9 tháng đầu năm ngoái. Khấu trừ chi phí, RTB đạt LNST 296 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần con số 78 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020, trong đó lãi ròng công ty mẹ đạt 237 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 347,33 tỷ đồng. Khấu trừ đi chi phí và thuế, lợi nhuận kỳ vọng đạt 106,4 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 5%. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, RTB đã nới rộng mức vượt chỉ tiêu doanh thu lên 85%, tương tự cũng gấp tới 2,8 lần chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Tính đến thời điểm 30/9, doanh nghiệp cao su giảm nợ vay ngắn hạn từ 38,5 tỷ đồng đầu năm về 5,6 tỷ đồng, vay dài hạn cũng giảm từ 625 tỷ về 494 tỷ đồng.