Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ước đạt hơn 7.000 tỷ dodon

Luỹ kế 10 tháng, NT2 ước tính đạt 7.269 tỷ đồng doanh thu, thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu đề ra cho cả năm.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ước đạt hơn 7.000 tỷ dodon - Ảnh 1

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) mới đây đã thông tin đến cổ đông về kết quả kinh doanh tháng 10 và kế hoạch tháng 11/2022.

Trong tháng 10, NT2 ước tính sản lượng điện 230 triệu kWh và doanh thu bán điện 406 tỷ đồng, cùng gấp 5,6 lần so với kế hoạch tháng đề ra. So với tháng 10/2021, công ty có doanh thu bán điện giảm 22% và sản lượng điện giảm 12%. Giá khí bình quân thực tế trong tháng 10 là 9 USD/1 triệu BTU.

Luỹ kế 10 tháng, NT2 ước tính đạt 7.269 tỷ đồng doanh thu, thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu đề ra cho cả năm.

Tháng 11, sản lượng điện theo kế hoạch của công ty đề ra là 423 triệu kWh và tính đến ngày 16/11, công ty đã thực hiện được 51% kế hoạch tháng, tương ứng sản lượng đạt 215 triệu kWh.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, doanh nghiệp có tổng tài sản ở mức 7.340 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn với 3.110 tỷ đồng, công ty có các khoản tiền và tiền gửi ngắn hạn là 404 tỷ đồng.

Nợ phải trả của NT2 ở mức 2.886 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,4 lần. Dư nợ vay tài chính của NT2 ở mức 631 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 4.454 tỷ đồng tại ngày 30/9, gồm 181 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 1.394 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.