Điều kiện để shipper ở TPHCM được hoạt động lại tại những "vùng đỏ"

Thay vì tạm dừng, TP.HCM sẽ được tổ chức cho shipper hoạt động tại thành phố Thủ Đức và 7 quận huyện "vùng đỏ" nhưng phải đáp ứng một số điều kiện.

Theo VTC