Nhà Đà Nẵng muốn chia cổ tức 30% cho năm 2020

Công ty chia cổ tức tiền mặt 15% và cổ tức cổ phiếu 15% để tăng vốn lên 717 tỷ đồng.

Nhà Đà Nẵng muốn chia cổ tức 30% cho năm 2020 - Ảnh 1

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, HĐQT Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) trình kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% (bao gồm 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).

Với phương án chia tiền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng. Với hơn 62 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trong đợt này là hơn 93 tỷ đồng.

Với phương án chia cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng khối lượng phát hành đợt này là hơn 9,3 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 717 tỷ đồng. Nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III năm nay.

Mức chia cổ tức 30% này cao hơn so với mức chia 14% của năm 2019 nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch trả 40% đã được ĐHĐCĐ năm ngoái thông qua.

Về tình hình kinh doanh, quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 173,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 67,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 4.031% và 351,3% so với quý IV/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tiếp tục cải thiện từ 35,7% lên thành 38,8%.

Doanh nghiệp có thuyết minh lợi nhuận tăng do tiếp tục hạch toán doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 859,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 321,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 4.094,1% và 351,4% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận năm 2020 tăng từ 30,7% lên thành 38,9%.

Bên cạnh lợi nhuận tăng trưởng mạnh, năm 2020 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 311,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 69,7 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng thêm 3,1% lên 2.194,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.370,5 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 575,2 tỷ đồng, chiếm 26,2% tổng tài sản.

Lan Anh