Phê duyệt “Đề án thành lập Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa”

Thành lập Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển, vùng nước nội địa thuộc phạm vi quản lý.

Phê duyệt Đề án thành lập Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa.
Phê duyệt Đề án thành lập Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa.

Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa là tổ chức hành chính thuộc Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thực hiện chức năng thực thi pháp luật Việt Nam về quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong phạm vi vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nước nội địa và hoạt động nuôi trồng thủy sản do tỉnh quản lý và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Được biết, tổng số biên chế và lao động hợp đồng được bố trí cho Kiểm ngư là 29 người (trong đó có 01 công chức lãnh đạo kiêm nhiệm, 14 công chức chuyên trách và 14 lao động hợp đồng).

Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa chịu sự chỉ đạo, quản lý của Chi cục Thủy sản; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến nhiệm vụ kiểm ngư của Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các Trạm Kiểm ngư được cấp con dấu để phối hợp hoạt động với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Kiểm ngư có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Truy đuổi, bắt, giữ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật trong trường hợp người và phương tiện vi phạm pháp luật không tuân theo hiệu lệnh, chống đối hoặc cố tình bỏ chạy.

Đối với các Trạm Kiểm ngư, thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, phát hiện và lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực thủy sản theo địa bàn được giao quản lý và quy định của pháp luật; Tham gia bảo vệ chủ quyền; Điều động lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật; tham gia công tác phòng, chống thiên tai; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, pháp luật các nước có liên quan trong lĩnh vực thủy sản; Quản lý tài sản, phương tiện, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm ngư...

Năm 2023, thành lập Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các phòng, trạm thuộc Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Thủy sản 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thủy sản nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và góp phần phát triển thủy sản bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Đến năm 2030, tăng cường lực lượng Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa mạnh về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện hoạt động, bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Hoài Thanh