Tập đoàn Hà Đô (HDG) báo lãi 296 tỷ đồng, giảm 26% trong Quý I/2022

Năm 2022, HDG lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 3.703 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.344 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Hà Đô đã hoàn thành 22% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tập đoàn Hà Đô (HDG) báo lãi 296 tỷ đồng, giảm 26% trong Quý I/2022 - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 684,06 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 295,75 tỷ đồng, lần lượt giảm 49,5% và 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 46,6% lên 67,9%.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bất động sản giảm 86,4% về 126,98 tỷ đồng; xây lắp sụt mạnh xuống 1 tỷ đồng; dịch vụ khách sạn giảm 31,94 tỷ đồng về 7,04 tỷ đồng; doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời, điện gió tăng 97,9% lên 477,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, HDG ghi nhận doanh thu tài chính tăng 468% lên 26,64 tỷ đồng; song, chi phí tài chính cũng tăng 38,1% lên 122,72 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 18,1%xuống mức 43,15 tỷ đồng

Năm 2022, HDG lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 3.703 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.344 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Hà Đô đã hoàn thành 22% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Hà Đô tăng nhẹ 0,6% so với đầu năm lên 15.985,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 9.942 tỷ đồng, chiếm 62,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.609,5 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.477,9 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Xét về dòng tiền, trong quý đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận dương 102,3 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 143,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 25,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 16,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 3,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 267,2 tỷ đồng về 7.108 tỷ đồng và chiếm tới 44,5% tổng nguồn vốn.