Thanh Hóa: Chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả hoạt động đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Văn bản số 10655/UBND-THTK nhằm kịp thời khắc phục các hạn chế, chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được một số kết quả tích cực, đấu thầu qua mạng được các đơn vị quan tâm, triển khai mạnh mẽ, tỷ lệ các gói thầu đấu thầu qua mạng luôn nằm trong các tỉnh đứng đầu cả nước, môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn xuất hiện tình trạng một số chủ đầu tư, bên mời thầu phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu chưa đảm bảo theo quy định, còn mang tính chủ quan dẫn đến phải điều chỉnh hoặc tổ chức đấu thầu lại làm kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ và lộ trình quy định tại Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Người đứng đầu chủ đầu tư, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố được phân công phụ trách trực tiếp công tác quản lý đấu thầu, chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu và giao nhiệm vụ cho đơn vị, phòng, ban trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của đơn vị, ngành, địa phương mình.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng kiến nghị, khiếu nại của nhà thầu và để xảy ra vi phạm trong công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý của đơn vị, ngành, địa phương mình.

Đặc biệt, chủ đầu tư/bên mời thầu phải yêu cầu đơn vị tư vấn/tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ tham dự thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, kịp thời phát hiện hồ sơ sử dụng hợp đồng tương tự không hợp lệ, các tài liệu giả mạo, kê khai không trung thực,... để kịp thời xử lý nghiêm, kiên quyết cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các nhà thầu gian lận khi tham dự thầu (trường hợp, qua kiểm tra, thanh tra phát hiện các hành vi gian lận mà chủ đầu tư/bên mời thầu không xử lý hoặc không đề xuất xử lý vi phạm thì người đứng đầu chủ đầu tư/bên mời thầu sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định).

Ngoài ra, cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu; việc lập, thẩm định và phê duyệt HSMST, HSMT/HSYC, EHSMST, E-HSMT; việc đánh giá HSDT/HSĐX, E-HSDST, E-HSĐXKT, EHSĐXTC; việc thẩm định các nội dung trong đấu thầu; công tác phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và việc ký kết, thực hiện hợp đồng; Giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại trong đấu thầu và xử lý vi phạm trong đấu thầu phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luât.

Hoài Thanh