Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày 6/9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn năm 2022. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 28/10.

Việc tổ chức đối thoại bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì điều hành Hội nghị đối thoại. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND Thành phố về việc tham mưu trả lời, giải đáp những nội dung của cá nhân, tổ chức đăng ký đối thoại. Sau Hội nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các Sở, ban, ngành liên quan kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu giúp UBND Thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân. Phiếu tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định, được trả lời, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị. Trường hợp cá nhân, tổ chức được mời dự Hội nghị, vì lý do khách quan vắng mặt, được nhận trả lời bằng văn bản.

Ngoại ô Thành phố Hà Nội
Ngoại ô Thành phố Hà Nội

Hội nghị được tổ chức hai hình thức: đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến trên địa bàn Thành phố. Đối thoại trực tiếp được tổ chức tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội (Số 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điểm cầu trực tuyến thuộc UBND các quận, huyện, thị xã. Nội dung đối thoại gồm:

Trao đổi thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Thành phố; thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, các quy định mới Trung ương, của Thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố.

Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Hội nghị thực hiện đối thoại theo từng vấn đề, chủ đề và câu hỏi của tổ chức, cá nhân; gắn việc tuyên truyền phổ biến pháp luật với giải thích và trả lời cho tổ chức, cá nhân.

Hội nghị đối thoại được tổ chức sẽ góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, từ đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội.

  Phan Tuấn

Từ khóa: