Nhà Độ thị Nam Hà Nội (NHA) báo lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong Quý I/2022

Trong năm 2022, NHA đặt kế hoạch doanh thu tăng 112,3% lên 260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 46 tỷ đồng, bằng 19,29 lần thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I/2022, NHA chỉ hoàn thành 1,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nhà Độ thị Nam Hà Nội (NHA) báo lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong Quý I/2022 - Ảnh 1

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán NHA - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Cụ thể, trong quý doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 24,46 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,66 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,5% và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 10,1% lên 15,7%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng thêm 0,41 tỷ đồng lên 0,41 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39,9%, tương ứng tăng thêm 0,75 tỷ đồng lên 2,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, NHA đặt kế hoạch doanh thu tăng 112,3% lên 260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 46 tỷ đồng, bằng 19,29 lần thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I/2022, NHA chỉ hoàn thành 1,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của NHA tăng 15,2% so với đầu năm lên 583,29 tỷ đồng. Trong đó, tài sản công ty chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 349,5 tỷ đồng, chiếm 59,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 78,9 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 64,4 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản và các tài sản khác.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 34,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 29,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 10,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 74,3 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã phải huy động dòng vốn bên ngoài bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và phục vụ mở rộng.

Trước đó trong tháng 1/2022, NHA đã tiến hành chào bán hơn 14 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán là 140,6 tỷ đồng, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ mức 281 tỷ đồng lên gần 422 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này được dùng để đầu tư các dự án của công ty.