Quảng Nam "Tỏa sáng nông thôn mới - Hành trình nối nhịp quê hương"

Ngày 26/8, tin từ UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, lần thứ II - năm 2022.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, lần thứ nhất - 2021
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, lần thứ nhất - 2021

Theo đó, Chủ đề: xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch xanh; gìn giữ, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Slogan: “Tỏa sáng nông thôn mới - Hành trình nối nhịp quê hương”. Thời gian diễn ra trong 02 ngày, dự kiến đầu tháng 10 năm 2022; tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (số 08 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 

Đối tượng tham gia là mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập một đội nghệ thuật quần chúng của địa phương (lực lượng là diễn viên quần chúng của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố...các xã đã được công nhận đạt chuẩn và các xã đang phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025). Số lượng diễn viên của mỗi đội tham gia Liên hoan tối thiểu không dưới 15 diễn viên, số lượng tối đa tùy thuộc vào nội dung chương trình và tình hình thực tế của mỗi địa phương để bố trí phù hợp.

Đây là dịp để các xã xây dựng nông thôn mới giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; là cơ hội để truyên truyền, quảng bá hình ảnh, thành tựu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; giới thiệu các mô hình du lịch nông thôn, các sản phẩm du lịch nông nghiệp theo định hướng phát triển du lịch xanh, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch xanh và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. 

Mục đích nhằm khẳng định vị trí, vai trò của nghệ thuật quần chúng đối với đời sống tinh thần của nông dân, tạo khí thế thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các xã xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường văn hóa nông thôn phong phú, lành mạnh, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cổ vũ, động viên các địa phương, các tầng lớp Nhân dân nỗ lực, phát huy sáng tạo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp cùng chung tay thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bùi Quốc Dũng