Quảng Ngãi: Kiểm soát chặt chẽ nội dung hoàn thiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Ngày 26/8, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn chỉ đạo “tăng cường công tác quản lý cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.”

Theo đó, đối với các mỏ khoáng sản đã nộp đề án đóng cửa mỏ, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định và đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện đề án theo đúng ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định; kiểm tra, rà soát chặt chẽ nội dung hoàn thiện đề án đóng cửa mỏ và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định.

Kiểm soát chặt chẽ nội dung hoàn thiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Kiểm soát chặt chẽ nội dung hoàn thiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Đối với các mỏ khoáng sản chưa nộp đề án đóng cửa mỏ khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/9/2022.

Đối với các mỏ khoáng sản mà chủ dự án đã giải thể, phá sản nhưng chưa cải tạo, phục hồi môi trường: Khẩn trương kiểm tra, rà soát để xây dựng Phương án và tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường đối với các mỏ khoáng sản này, tham mưu UBND tỉnh các nội dung theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2022.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức không thực hiện đóng cửa mỏ theo đúng quy định của pháp luật; đối với các tổ chức không hoàn thành công tác phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo quy định thì không tham mưu xem xét việc cấp, gia hạn, tham gia đấu giá,…

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo trong thời gian đến các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của các mỏ khoáng sản theo hồ sơ được cấp phép; đôn đốc các chủ dự án thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo định kỳ và lập các thủ tục cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản theo đúng quy định.

Bùi Quốc Dũng