Quốc Cường Gia Lai báo lãi năm 2020 tăng 40%

Lũy kế năm 2020, doanh thu Quốc Cường Gia Lai dạt 1.868 tỷ đồng, tăng 118%; lãi sau thuế tăng 40% đạt 82 tỷ đồng. Song, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 17% xuống 49 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai báo lãi năm 2020 tăng 40% - Ảnh 1

Công ty Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) công bố báo cáo tài chính quí IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 300 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng bàn giao căn hộ cho khách hàng. Giá vốn tăng 30% đẩy lãi gộp đạt 98 tỷ đồng, gấp gần 7 lần.

Doanh thu hoạt động tài chính âm 12 tỷ do phần lãi khác âm 12,3 tỷ đồng và không có thuyết minh. Chi phí bán hàng tăng mạnh từ 2 tỷ lên 21 tỷ đồng, chi phí quản lý doang nghiệp cũng tăng từ 10 tỷ lên 26 tỷ đồng.

Lãi sau thuế 20 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 15 tỷ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 14 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, doanh thu Quốc Cường Gia Lai dạt 1.868 tỷ đồng, tăng 118%, lãi sau thuế tăng 40% đạt 82 tỷ đồng. Song, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 17% xuống 49 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, doanh nghiệp bất động sản có 40 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, gấp 2,4 lần đầu năm. Khoản phải thu khách hàng tăng từ 99 tỷ lên 157 tỷ đồng, song phải thu ngắn hạn khác giảm từ 258 tỷ về 190 tỷ đồng.Hàng tồn kho giảm hơn 1.000 tỷ đồng xuống 7.372 tỷ đồng, đây vẫn là khoản mục lớn nhất chiếm 70% tổng tài sản Quốc Cường Gia Lai.

Lan Anh