Tập đoàn Cienco4 chuyển nhượng cổ phần tại hàng loạt công ty con

Giá chuyển nhượng cổ phần của 4 công ty đều là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, Công ty sẽ thu về khoảng 5,46 tỷ đồng.

Tập đoàn Cienco4 chuyển nhượng cổ phần tại hàng loạt công ty con - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán C4G - UPCoM) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án bán bớt vốn tại hàng loạt công ty con.

Cụ thể, đơn vị sẽ bán 60.000 cổ phần tại Công ty cổ phần 412 để giảm sở hữu từ 51% về còn 49% vốn điều lệ; chuyển nhượng 40.000 cổ phần tại Công ty cổ phần 414 để giảm sở hữu từ 51% về còn 49% vốn điều lệ; và bán 386.000 cổ phần tại Công ty cổ phần 422 để giảm sở hữu từ 58,65% về còn 49% vốn điều lệ. Bán 60.000 cổ phiếu tại Công ty cổ phần 407 để giảm sở hữu từ 51% về còn 49% vốn điều lệ.

Giá chuyển nhượng cổ phần của 4 công ty đều là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, Công ty sẽ thu về khoảng 5,46 tỷ đồng.

Trong quý I/2022, C4G ghi nhận doanh thu đạt 427,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,28 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,2% và 44,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 21,2% về còn 17,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 1,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,46 tỷ đồng về 76,36 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 16,5%, tương ứng tăng thêm 3,1 tỷ đồng lên 21,85 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 6,5%, tương ứng giảm 3,4 tỷ đồng về 48,56 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33,6%, tương ứng giảm 7,32 tỷ đồng về 14,48 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, C4G hoàn thành 10,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 177,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 47 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 770,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 967,7 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của C4G tăng 6,9% so với đầu năm lên 8.351,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 2.472,5 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.285,1 tỷ đồng, chiếm 27,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.417,2 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản và các tài sản khác.