Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định về việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% từ 1/7 đến hết 31/12.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng

Nghị định quy định rõ rằng thuế giá trị gia tăng sẽ được giảm đối với các nhóm hàng hóa và dịch vụ hiện đang chịu mức thuế suất 10%, ngoại trừ các nhóm hàng hóa và dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không bao gồm khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

b) Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

Chính thức giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết 30/6/2024. (Ảnh minh họa)
Chính thức giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết 30/6/2024. (Ảnh minh họa)

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa và dịch vụ sẽ được áp dụng đồng nhất tại các giai đoạn nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc diện được giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I kèm theo Nghị định này sẽ không được giảm thuế giá trị gia tăng ở các giai đoạn khác ngoài giai đoạn khai thác bán ra.

Các tổng công ty và tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc diện được giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Trường hợp hàng hóa và dịch vụ được liệt kê tại các Phụ lục I, II và III kèm theo Nghị định này thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì sẽ thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Mức giảm thuế giá trị gia tăng

Theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP, các cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sẽ áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với các hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, sẽ được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi xuất hóa đơn cho các hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP, quy định rõ các thủ tục và trình tự để thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng như sau:

1. Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cho việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng, phải ghi rõ "8%" tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng, và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Cơ sở kinh doanh sau đó sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số tiền đã giảm được ghi trên hóa đơn.

2. Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, phải ghi đầy đủ số tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, và ghi "Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ" theo số tiền đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, cùng với chú thích: "đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15".

3. Nghị định yêu cầu rõ ràng khi cơ sở kinh doanh áp dụng các mức thuế suất khác nhau cho các hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng mặt hàng theo quy định.

4. Đối với các trường hợp đã lập hóa đơn và kê khai theo mức thuế suất hoặc tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định của Nghị định này, người bán và người mua phải tuân thủ quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Sau khi xử lý hóa đơn, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra và người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

5. Nghị định 72/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Nguyễn Tuấn Dũng

Từ khóa: