Hòa Bình: Huyện Lương Sơn nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới

Trong năm 2022, với sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, thành tựu to lớn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện ổn định, có nhiều ưu điểm về công tác quản lý, coi trọng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và sản phẩm OCOP.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ngành tỉnh Hòa Bình cùng sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Lương Sơn đã xác định rõ mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ quan trọng của Kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trong giai đoạn 2021 - 2025. Bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình NTM từ huyện đến xã được kiện toàn, thành lập theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương và hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo.

Năm 2022, UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiều nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Năm 2022, UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiều nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Vũ Cừ.

Theo đó, quá trình triển khai thực hiện Chương trình NTM trong năm 2022, huyện Lương Sơn chủ động tìm hiểu, bám sát vào các quy định, văn bản hướng dẫn của tỉnh Hòa Bình, Trung ương và chương trình, kế hoạch đề ra. Những chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM của huyện Lương Sơn tiếp tục được giữ vững, nâng cao chấu lượng tiêu chí, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng của huyện Lương Sơn nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung.

Cụ thể, về công tác chỉ đạo điều hành, UBND huyện Lương Sơn tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới của Huyện giai đoạn 2021 – 2025 cũng như Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg. Đôn đốc các xã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình và Ban Phát triển thôn theo quy định; triển khai thực hiện các Quyết định và văn bản hướng dẫn về thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM và huyện nông thôn mới theo giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ và UBND tỉnh Hòa Bình...

Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Hòa Sơn thuộc huyện Lương Sơn khang trang. Xã Hòa Sơn thuộc nhóm các xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao.
Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Hòa Sơn thuộc huyện Lương Sơn khang trang. Xã Hòa Sơn thuộc nhóm các xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao. Ảnh: Vũ Cừ.
Trường mầm non Tân Vinh thuộc xã Tân Vinh (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) và xã Tân Vinh thuộc nhóm các xã phấn đấu chuẩn xã NTM nâng cao.
Trường mầm non Tân Vinh thuộc xã Tân Vinh (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) và xã Tân Vinh thuộc nhóm các xã phấn đấu chuẩn xã NTM nâng cao. Ảnh: Vũ Cừ.

Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Chương trình OCOP trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã đăng ký phấn đấu xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu; tổ chức thực hiện phong trào cải tạo, chỉnh trang cảnh quan môi trường, trồng hoa, cây xanh. Chủ động rà soát, đánh giá các tiêu chí xã NTM theo Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022; Quyết định số 319/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 thì huyện Lương Sơn đảm bảo đạt 9/9 tiêu chí Huyện NTM. Trong đó, tiêu chí xã NTM có 10/10 xã cơ bản giữ vững 19/19 tiêu chí xã NTM; tuy nhiên một số tiêu chí đạt thấp hoặc một số chỉ tiêu trong tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 – 2025 chưa đạt và cần tập trung nguồn lực thực hiện đảm bảo nâng cao chất lượng tiêu chí, hoàn thiện các chỉ tiêu mới bổ sung.

Được sự quan tâm, chỉ đạo UBND tỉnh cùng các Sở, Ngành tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tạo tiền đề phát triển ổn định kinh tế - xã hội.
Được sự quan tâm, chỉ đạo UBND tỉnh cùng các Sở, Ngành tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tạo tiền đề phát triển ổn định kinh tế - xã hội. Ảnh: Vũ Cừ.

Tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn huyện Lương Sơn thì nhóm các xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao gồm có các xã là Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Lâm Sơn và Thanh Cao; qua rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, các xã cơ bản duy trì đạt chuẩn. Những xã này cần tập trung chỉ đạo, bố trí kinh phí đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí hoặc hoàn thiện một số chỉ tiêu mới bổ sung trong Bộ tiêu chí đối với xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Nhóm các xã phấn đấu chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022 gồm xã Liên Sơn, xã Tân Vinh và xã Cư Yên; riêng 2 xã Tân Vinh và Cư Yên về cơ bản đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt; xã Liên Sơn cơ bản đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt. Giải pháp là UBND huyện Lương Sơn tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã thực hiện rà soát, đánh giá và có đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện đạt tiêu chí.

Thực hiện phấn đấu 2 xã đạt xã NTM kiểu mẫu có xã Hòa Sơn và xã Nhuận Trạch. Cơ bản 2 xã này đạt 3/4 nhóm chỉ tiêu theo Quyết định 1678/QĐ-UBND của UBND tỉnh, gồm: Duy trì và giữ vững tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người, đạt chuẩn 2/6 tiêu chí nổi trội nhất theo lĩnh vực; Còn 1/4 nhóm chỉ tiêu chưa đạt: Mô hình thôn thông minh (tiêu chí mới bổ sung giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và sản phẩm OCOP

Nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia NTM là xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu cũng được UBND huyện Lương Sơn quan tâm, chỉ đạo các phòng ban liên quan và các địa phương tổ chức triển khai tích cực. Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022, phấn đấu có từ 3 khu dân cư kiểu mẫu và có từ 5 vườn mẫu trở lên.

Những tuyến đường liên xã khang trang, sạch đẹp nhờ Chương trình xây dựng NTM không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn là nền tảng để xây dựng, hình thành các khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lương Sơn.
Những tuyến đường liên xã khang trang, sạch đẹp nhờ Chương trình xây dựng NTM không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn là nền tảng để xây dựng, hình thành các khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lương Sơn. Ảnh: Vũ Cừ.

Theo số liệu đánh giá kết quả thẩm định đợt 1 năm 2022, trên địa bàn huyện Lương Sơn đã có 5 khu dân cư kiểu mẫu và 7 vườn mẫu được công nhận đạt các tiêu chí về khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu theo Quyết định 2188/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã, thôn, xóm và hộ gia đình quan tâm đầu tư, xây dựng, chỉnh trang, vệ sinh môi trường... và thực hiện thẩm định, đánh giá đề nghị công nhận đợt 2 đối với 2 khu dân cư và 6 vườn mẫu.

Công tác chuẩn hóa các sản phẩm OCOP của huyện Lương Sơn, chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 thực hiện chuẩn hóa 3 sản phẩm OCOP, kết quả khảo sát sơ bộ đã có 4 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm và dược liệu có tiềm năng, đưa vào đánh giá chuẩn hóa sản phẩm OCOP năm 2022, gồm các sản phẩm như: Cao dây thìa canh, trà túi lọc, tinh bột sắn dây, chè Mỹ Tân. Ngày 11/11/2022, UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện đánh giá, chuẩn hóa sản phẩm OCOP đợt 1/2022 đối với sản phẩm chè Mỹ Tân của HTX Mỹ Tân xã Cao Dương, kết quả đánh giá đạt 3 sao cấp tỉnh...

Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, OCOP, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ của huyện Lương Sơn trong Chương trình Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc 2022 do tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, OCOP, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ của huyện Lương Sơn trong Chương trình Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc 2022 do tỉnh Hòa Bình tổ chức. Ảnh: Vũ Cừ.
Các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Lương Sơn, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu cho từng mặt hàng con người Lương Sơn lao động, sản xuất.
Các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Lương Sơn, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu cho từng mặt hàng con người Lương Sơn lao động, sản xuất. Ảnh: Vũ Cừ.

Huyện Lương Sơn xác định sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các xã, chủ thể có sản phẩm đăng ký đánh giá, chuẩn hóa sản phẩm OCOP năm 2022 nâng cao chất lượng sản phẩm; xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; xây dựng hồ sơ chuẩn hóa sản phẩm OCOP. Cũng như tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Lương Sơn giai đoạn 2021 – 2025.

Là một xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, xã Hòa Sơn rất coi trọng triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu và sản phẩm OCOP. Năm 2022, xã Hòa Sơn xây dựng khu dân cư thôn Đồng Quýt là khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và vườn hộ gia đình ông Phạm Văn Hưng thôn Tân Sơn; kết quả đến nay khu dân cư thôn Đồng Quýt, xã đã tự đánh giá đạt 11/11 tiêu chí và vườn hộ ông Phạm Văn Hưng đạt 5/5 tiêu chí.

Hòa Bình: Huyện Lương Sơn nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới - Ảnh 1
Hòa Bình: Huyện Lương Sơn nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới - Ảnh 2
Huyện Lương Sơn luôn chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch từ đó định hướng tiềm năng phát triển và tìm cơ hội định hướng đầu tư, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ trong Chương trình xây dựng NTM.
Huyện Lương Sơn luôn chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch từ đó định hướng tiềm năng phát triển và tìm cơ hội định hướng đầu tư, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ trong Chương trình xây dựng NTM. Ảnh: Vũ Cừ.

Xã Hòa Sơn tích cực tuyên truyền vận động hợp tác xã dược liệu Lương Sơn tham gia chương trình OCOP với sản phẩm cao dây thìa canh, đơn vị tư vấn đang hướng dẫn HTX lập hồ sơ công nhận đạt sản phẩm OCOP. Hơn nữa, tại vị trí đặt xưởng sản suất của HTX hiện tại được quy hoạch kết nối thị trấn Lương Sơn và Xuân Mai, HTX dược liệu Lương Sơn đã có kế hoạch di chuyển xưởng sang vị trí khác của thửa đất để tiếp tục duy trì sản xuất và đáp ứng với quy hoạch của Nhà nước.

Tân Vinh là xã thuộc nhóm các xã phấn đấu chuẩn xã NTM nâng cao, hiện nay cũng rất chú trọng trong nội dung kế hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu và chương trình OCOP. Xã có kế hoạch trong năm 2022 xây dựng 2 khu dân cư kiểu mẫu ở xóm Đồng Tiến, xóm Đồng Chúi và 1 vườn mẫu tại xóm Rụt; đến thời điểm hiện tại 2 khu dân cư xây dựng kiểu mẫu, vườn mẫu đang thực hiện rà soát, đánh giá kết quả các tiêu chí.

Sản phẩm OCOP của xã Tân Vinh đã thực hiện đăng ký bằng văn bản đối với 2 sản phẩm; sản phẩm đăng ký OCOP là chè Tân Vinh và du lịch nghỉ dưỡng xã Tân Vinh. Xã xác định tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân quan tâm chỉnh trang, vệ sinh đường làng, cải tạo cảnh quan môi trường khu dân cư; hộ vườn mẫu tiếp tục quan tâm đầu tư đáp ứng các tiêu chí; phấn đấu xây dựng xã có 1 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND huyện Lương Sơn sẽ tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025; thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; quan tâm huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM để hoàn thành tốt mục tiêu của Kế hoạch.

Vũ Cừ - Phi Long/ VP Tây Bắc

Từ khóa:
#h