Hòa Bình: Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Hòa Bình và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2023-2027.

Hòa Bình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy vai trò chủ thể của người dân.
Hòa Bình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Trọng tâm của Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2023-2027 là chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới, Phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Nội dung phối hợp bao gồm: Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Phối hợp vận động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở khu vực nông thôn.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa bàn nông thôn. Vận động người dân nông thôn tích cực tham gia phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, gia trại trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua Chương trình mỗi xã một sản phấm (OCOP) trong sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp.

Phối hợp trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hiện hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Phối hợp triển khai các mô hình hỗ trợ hộ nghèo, cộng đồng nghèo giảm nghèo bền vững.

Văn Hiếu/ VPTB