Mai Châu thực hiện nhiều giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2023

Năm 2023, huyện Mai Châu, Hòa Bình đặt mục tiêu thực hiện phát triển kinh tế ổn định, bền vững, tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực của huyện, tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế. Với đặc điểm là huyện vùng cao có đông đảo đồng bào DTTS, Mai Châu đã tích cực thực hiện công tác dân tộc gắn với chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo dành cho vùng đồng bào DTTS. Quyết tâm năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,39%/năm trở lên… Nhiều giải pháp đã được huyện đưa ra để đạt được mục tiêu này.

Huyện Mai Châu tích cực triển khai các giải pháp cải thiện đời sống cho người dân.
Huyện Mai Châu tích cực triển khai các giải pháp cải thiện đời sống cho người dân.

Trong năm 2023, huyện Mai Châu đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế ổn định, bền vững, tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết nhân dân các dân tộc để xây dựng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu như: Tổng giá trị sản xuất (Giá hiện hành): 4.397 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người: Từ 51 triệu đồng trở lên; có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM; thành lập mới từ 02 HTX trở lên; giải quyết việc làm mới cho từ 1.000 lao động trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,39%/năm trở lên…

Nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra cho cả năm 2023, Huyện Mai Châu đã định hướng tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực của huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho bà con, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách về mức sống và dân trí giữa các vùng trong huyện. Tập trung sản xuất sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển nông nghiệp chất lượng và có giá trị kinh tế cao.

Tích cực đầu tư thu hút nguồn lực tài chính để phát triển du lịch.
Tích cực đầu tư thu hút nguồn lực tài chính để phát triển du lịch.

Ngoài ra, phải quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, huyện còn tạo mọi điều kiện để thu hút các nhà đầu tư có năng lực kinh nghiệm, nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ phù hợp với nhu cầu phát triển chung của huyện. Đầu tư có trọng điểm để khai thác thế mạnh về du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Tăng cường hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu cảnh quan, giá trị văn hóa dân tộc để thu hút khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại Mai Châu.

Văn Hiếu/ VP Tây Bắc