Thí điểm một số cơ chế đặc thù về quản lí tài chính - ngân sách cho Thủ đô Hà Nội

Việc thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đối với Thủ đô Hà Nội trên cơ sở vừa khai thác, phát huy được thế mạnh cho từng địa bàn, vừa tạo chủ động cho địa phương.

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng nay (9/6), Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, mặc dù Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô năm 2012, đồng thời, căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Nhưng trước yêu cầu phát triển mới đòi hỏi phải có những cơ chế tài chính đặc thù, khác so với một số luật hiện hành cho phù hợp với yêu cầu phát triển, quy mô kinh tế - xã hội, trình độ và yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội đối với thành phố Hà Nội.

Do vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong khi chờ tổng kết để sửa Luật Thủ đô năm 2012, Chính phủ trình Quốc hội ban hành thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù thí điểm đối với Thủ đô Hà Nội phải đặt trong tổng thể xu thế phát triển chung của cả nước, kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng, trên tinh thần Hà Nội vì cả nước và cả nước vì Hà Nội phát triển ngày càng văn minh, hiện đại.Về những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Điều 1, Điều 2 quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng. Theo đó, quy định cho thành phố Hà Nội được thí điểm một số cơ chế, chính sách về quản lý tài chính - ngân sách đặc thù thuộc Thành phố quản lý.

Điều 3 dự thảo Nghị quyết qui định về quản lí thu ngân sách nhà nước. Điều 4 qui định về quản lí chi ngân sách nhà nước. Điều 5 qui định về mức dư nợ vay và sử dụng Quĩ dự trữ tài chính. 

Điều 6 qui định về điều khoản thi hành. Trong đó qui định thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm và xác định rõ trách nhiệm của Thành phố Hà Nội, Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết. Qui định việc giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp của Hà Nội.

Dự kiến nguồn lực tài chính, điều kiện đảm bảo cho việc thi thành Nghị quyết bao gồm: ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu; ngân sách địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn tài chính hợp pháp khác. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết.

Tạ Thành