Trái phiếu Chỉnh phủ tăng mạnh trở lại trong tháng 2/2023

Bộ Tài chính vừa công bố thông tin thực hiện chương trình công tác tháng 2. Trong đó, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trong tháng 2 là hơn 36 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.

Trái phiếu Chỉnh phủ tăng mạnh trở lại trong tháng 2/2023 - Ảnh 1

Cụ thể, tổng lượng phát hành tháng 2 đạt 36,5 nghìn tỷ đồng. Khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ cũng khá thành công khi con số đấu thầu thành công lên tới 34,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Bảo hiểm xã hội mua 20,2 nghìn tỷ đồng (tương đương 30% tổng khối lượng phát hành). Nhà đầu tư khác mua 47 nghìn tỷ đồng, tương đương 70% khối lượng phát hành.

Tính trung bình, trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn phát hành 12 năm, lãi suất phát hành 4,37%/năm. Dự kiến, trong năm 2023, khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành khoảng 400 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, bổ sung quy định về "Tiền lãi danh nghĩa TPCP" (Điều 15a) như sau: Trường hợp Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhận được tiền lãi danh nghĩa TPCP trong thời gian mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN có trách nhiệm hoàn trả số tiền lãi danh nghĩa TPCP đã nhận được cho các NHTM theo mã TPCP mà KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa. Việc hoàn trả tiền lãi danh nghĩa TPCP được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán; thời điểm hoàn trả lãi danh nghĩa do hai bên tự thống nhất, nhưng không được muộn hơn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thực thanh toán lãi trái phiếu.

Trường hợp chuyển tiền lãi danh nghĩa chậm, KBNN có trách nhiệm thanh toán tiền phạt chậm thanh toán cho NHTM đối với số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm thanh toán quy định.